VÝCVIKOVÁ SKUPINA

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je absolvování 350 zážitkových hodin v uzavřené sebezkušenostní skupině pod vedením jednoho nebo dvou výcvikových psychoterapeutů. Jedna výcviková skupina čítá 8 – 12 členů. Schází se několikrát v roce ve 2-3 denních blocích, příp. v kratších, pravidelných intervalech v průběhu celého roku.

Tato část výcviku trvá 4 – 4,5 roku v závislosti na časové dotaci jednotlivých bloků. Výcviková hodina trvá 45 min.


Smysl sebezkušenostní části:

Smyslem sebezkušenostní části výcviku je prohloubení sebepoznání a vytvoření náhledu na obranné mechanismy osobnosti (např. sublimace vlastních pudových potřeb) při práci ve skupině. Členové skupiny spolu s výcvikovým terapeutem sedí v kruhu, který reprezentuje prostor skupiny, její hranice a strukturu, tj. skupina je uzavřena vůči vnějšímu světu a všichni účastníci jsou si rovni ve vztahu ke středu skupiny. Hranice času jsou dány přesným začátkem a koncem, jakož i pravidelným opakováním. Veškeré okolnosti související s místem, časem a prostředím jsou tedy ustáleny, stanou se tak bezpečnými a ustoupí do pozadí. V popředí pozornosti se ocitá pouze nestrukturovaný skupinový dialog. Frekventanti jsou motivováni svými osobními tématy a sublimováním svých potřeb. Sdělují své volné asociace, z nichž postupně vystupuje skupinové téma. Skupinový psychoterapeut pojmenovává a interpretuje téma i role jednotlivých účastníků, později i ve spolupráci se skupinou. Skupina tak představuje sociální model, příležitost k přehrávání vzorců chování vlastních každému účastníku. Člen skupiny tak postupně nalézá porozumění pro své vztahy v realitě, pro druhé i pro sebe sama. Naučí se odlišit své vlastní potřeby od potřeb druhých tak, aby sám nebyl nevědomým vykonavatelem přání či obav druhých, ale aby ani sám takto nevystupoval vůči druhým lidem. Toto vše je podstatné při výcviku budoucích psychoterapeutů, ale také ostatních pomáhajících profesionálů, kteří se zabývají vztahy v lidských skupinách a situacemi traumatu.


Přehled skupin:

I. skupina (začátek září 2007)


II. skupina (začátek září 2009)


III. skupina (začátek leden 2011)


IV. skupina (začátek leden 2013)


V. skupina (začátek říjen 2014)


VI. skupina (začátek duben 2016)


VII. skupina (začátek prosinec 2017)


Termíny 2018

V. skupina
(Vizinová - Preiss)

17. – 18. 2. 2018
14. – 15. 4. 2018
9. – 10. 6. 2018

VI. skupina
(Mikota - Roubalová)

23. - 24. 2. 2018
20. - 21. 4. 2018
15. - 16. 6. 2018
12. - 13. 10. 2018
30. 11. - 1. 12. 2018

VII. skupina
(Mahler)

2. – 3. 2. 2018
4. – 5. 5. 2018
7. – 8. 9. 2018
7. – 8. 12. 2018