VÝCVIKOVÁ SKUPINA

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je absolvování 480 zážitkových hodin v uzavřené sebezkušenostní skupině pod vedením jednoho nebo dvou výcvikových psychoterapeutů. Jedna výcviková skupina čítá 10 – 13 členů. Schází se několikrát v roce ve 2-3 denních blocích, příp. v kratších, pravidelných intervalech v průběhu celého roku.

Tato část výcviku trvá 5 – 5,5 roku v závislosti na časové dotaci jednotlivých bloků. Výcviková hodina trvá 45 min.


Smysl sebezkušenostní části:

Smyslem sebezkušenostní části výcviku je prohloubení sebepoznání a vytvoření náhledu na obranné mechanismy osobnosti (např. sublimace vlastních pudových potřeb) při práci ve skupině. Členové skupiny spolu s výcvikovým terapeutem sedí v kruhu, který reprezentuje prostor skupiny, její hranice a strukturu, tj. skupina je uzavřena vůči vnějšímu světu a všichni účastníci jsou si rovni ve vztahu ke středu skupiny. Hranice času jsou dány přesným začátkem a koncem, jakož i pravidelným opakováním. Veškeré okolnosti související s místem, časem a prostředím jsou tedy ustáleny, stanou se tak bezpečnými a ustoupí do pozadí. V popředí pozornosti se ocitá pouze nestrukturovaný skupinový dialog. Frekventanti jsou motivováni svými osobními tématy a sublimováním svých potřeb. Sdělují své volné asociace, z nichž postupně vystupuje skupinové téma. Skupinový psychoterapeut pojmenovává a interpretuje téma i role jednotlivých účastníků, později i ve spolupráci se skupinou. Skupina tak představuje sociální model, příležitost k přehrávání vzorců chování vlastních každému účastníku. Člen skupiny tak postupně nalézá porozumění pro své vztahy v realitě, pro druhé i pro sebe sama. Naučí se odlišit své vlastní potřeby od potřeb druhých tak, aby sám nebyl nevědomým vykonavatelem přání či obav druhých, ale aby ani sám takto nevystupoval vůči druhým lidem. Toto vše je podstatné při výcviku budoucích psychoterapeutů, ale také ostatních pomáhajících profesionálů, kteří se zabývají vztahy v lidských skupinách a situacemi traumatu.


Přehled skupin:

I. skupina (září 2007 - květen 2011)


II. skupina (prosinec 2009 - únor 2014)


III. skupina (leden 2011 - duben 2014)


IV. skupina (leden 2013 - listopad 2016)


V. skupina (říjen 2014 - květen 2018)


VI. skupina (duben 2016 - dosud)


VII. skupina (prosinec 2017 - dosud)


Termíny 2019

VI. skupina
(Roubalová - Singer)

25. – 26. 1. 2019
5. – 6. 4. 2019
31. 5. – 1. 6. 2019
6. – 7. 9. 2019
15. – 16. 11. 2019

VII. skupina
(Mahler)

1. – 2. 2. 2019
3. – 4. 5. 2019
13. – 14. 9. 2019
6. – 7. 12. 2019

VIII. skupina
(Adamcová - Štípek)

29. – 31. 3. 2019
10. – 12. 5. 2019
20. – 22. 9. 2019
22. – 24. 11. 2019