SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK

„Kdo chce zodpovědně pomáhat druhým, musí sám na sobě zakusit a prožít drama psychoterapeutické skupiny zaměřené na prohloubení sebepoznání, na pochopení zdrojů našich motivací a vztahů. Cesta do hlubin vlastní psychiky je dramatická tak jako výzkum podmořských hloubek či neprobádaných pralesů. V psychoterapeutické skupině sestupujeme však i do duší svých bližních a stejně tak prožíváme v dynamice skupiny základní dramata mezilidských vztahů, sympatií, přátelství, lásek i nelásek, učíme se pochopit i nepochopitelné. Cesta k vlastním kořenům vede přes pochopení základních rodinných vztahů, vztahů k rodině i rodu, tradici a obci. Odborná literatura nabízí nepřeberné množství návodů jak pomáhat druhým, v psychoterapeutické práci je však naším hlavním a jediným pracovním nástrojem naše osobnost a kvalitní vlastní sebezkušenostní výcvik je základním předpokladem etiky psychoterapeutické práce“

(PhDr. Slavomil Hubálek)


Základní informace o výcviku:

Rafael Institut nabízí od roku 2007 dlouhodobé komplexní vzdělávání v psychoterapii, se specifickým zaměřením na poruchy spojené s psychotraumatem. Výcvik se řadí do směru hlubinně-dynamické psychoterapie. Tento komplexní vzdělávací program je schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

Všichni výcvikoví trenéři Rafael Institutu splňují podmínky pro vedení výcviku, tzn. funkční specializaci v psychoterapii, absolvovali uznané výcviky, zastávají roli trenérů a jsou členy mezinárodních odborných společností. Celý vzdělávací program plně respektuje a přijímá etický kodex České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.

Všechny části výcviku probíhají v Praze. Kurzovné na jeden rok činní 20.000 Kč.


Části výcviku:

1) Sebezkušenostní část (výcviková skupina) zahrnuje 350 výcvikových hodin osobní zkušenosti v malé psychoterapeutické skupině.

2) Teoretická část (teoretické vzělávání) poskytuje 200 výukových hodin přednášek zaměřených na problematiku psychotraumatu, které zajišťují přední čeští i zahraniční odborníci.

3) Supervizní část (supervize) zahrnuje povinných 100 supervizních hodin skupinové či individuální supervize dle vlastní volby účastníka.


Určení výcviku:

Výcvik je určen těm, kdo se ve své profesi zabývají psychikou člověka a mezilidskými vztahy, zejména pokud se zabývají prevencí a terapií psychotraumat vzniklých především jako následek násilí mezi skupinami a ve skupinách. Zejména pak všem profesionálům či budoucím profesionálům:

 • kteří se věnují problematice psychotraumatu
 • kteří pečují o jedince a rodiny postižené holocaustem
 • kteří pečují o uprchlíky a jiné oběti skupinového násilí
 • psychoterapeutům, lékařům, sociálním pracovníkům, kteří se zabývají terapií traumat včetně jejích transgeneračního přenosu
 • pracovníkům pomáhajících profesí ve vězeních pro mladistvé, v protidrogových komunitách a léčebnách, streetworkerům
 • dobrovolníkům všech humanitárních organizací
 • pedagogům všech stupňů i dalším, kdo se v lidské skupině musejí vyrovnávat s projevy násilí, šikany či jiného stresu
 • profesionálům s obecně humanitním zaměřením – novinářům, historikům, duchovním, studentům


Ukončení výcviku:

Po ukončení všech třech částí (sebezkušenostní část, teoretické vzdělávání a supervize) je výcvik zakončen kolokviem - obhajobou písemné práce a zkouškou z teorie. Úspěšný frekventant získá Certifikát o absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii, schváleného komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.


Zisky výcviku:

Absolvent lépe:

 • porozumí sám sobě, svému životu
 • získá nový vhled do osobností druhých lidí
 • porozumí dopadům stresu a násilí na lidskou psychiku
 • poruchám i reakcím adaptačním
 • nově porozumí lidské skupině, skupině ohrožené i ohrožující
 • získá nové vědění a schopnosti pro prevenci násilí, šikan a traumat
 • naučí se zacházet s traumatizovanými jedinci a skupinami, pomáhat jim na úrovni profesionální
 • naučí se předejít vlastnímu vyhoření a dalším rizikům


UPOZORNĚNÍ:

Ten, kdo chce provozovat samostatnou psychoterapii v ČR, musí absolvovat jednooborovou psychologii a/nebo medicínu, atestaci z klinické psychologie a funkční specializace v oboru. Ostatní se mohou angažovat v psychologickém poradenství, pracovat jako koterapeuti a/nebo v týmu pod odborným vedením.

Odborní garanti:
Termíny kolokvia 2018

28. března od 18.00
12. září od 18.00Dokumenty ke stažení

Rafaelka - manuál pro frekventanty (skupiny zahájené do roku 2016)
pdfRafaelka - manuál pro frekventanty (skupiny zahájené v roce 2017)
pdfPravidla ukončení výcviku
(skupiny zahájené do roku 2016)
pdfPravidla ukončení výcviku
(skupiny zahájené v roce 2017)
pdfPlatební podmínky
pdfZákladní literatura
pdfOkruhy ke kolokviu
pdfPřihláška ke kolokviu
pdf
Schválení komplexního vzdělávacího programu

2007 - 2012 (ČPS)
pdf2013 - 2017 (ČPS)
pdf2018 - 2023 (ČPS)
pdf2018 - 2024 (ČAP)
pdf