TEORETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled dosavadních přednášek:

26. - 27. 10. 2007
Mgr. Helena Klímová: Vznik a podoba psychotraumatu - dopad holocaustu jako konkrétní příklad (1h)
PhDr. Marek Preiss, Ph.D.: Trauma a poruchy osobnosti (3h)
Drs. Gaby Glassman: Přenášení traumatu do další generace (3h)
MUDr. Jan Roubal: Jak terapeut sám prožívá kontakt s traumatizovaným klientem? (4h)

22. - 23. 2. 2008
PhDr. Marie Hošková: Modely osobnosti S. Freuda a E. Ericksona (4h)
PhDr. Michaela Hapalová: Modely osobnosti C. Junga a C. Rogerse (3h)
PhDr. Marek Preiss, Ph.D.: Temperament a charakter (4h)

23. – 24. 5. 2008
MUDr. Jan Roubal: Deprese a jejich léčení (4h)
Mgr. Helena Klímová: Člověk jako skupina a emoce ve skupině (3h)
PhDr. Vendula Probstová, Csc.: Psychózy a jejich léčení (4h)

17. – 18. 10. 2008
Ing. Věra Roubalová: Psychoterapie a psychosociální práce s uprchlíky a oběťmi válečných konfliktů (4h)
PhDr. Ingrid Strobachová: Tělesnost, čas a smrtelnost (3h)
Doc. PhDr. Jana Kocourková: Neurózy (4h)

12. – 13. 12. 2008
Doc. PhDr. Jana Kocourková: Základy dynamické a psychoanalytické psychoterapie (4h)
PhDr. Hana Junová: Etika v psychoterapii (3h)
PhDr. Olga Marlinová: Psychologické problémy mezikulturální adaptace (4h)

20. - 21. 2. 2009
MUDr. Martin Černý: Gestalt psychoterapie I. a II. (7h)
MUDr. Dana Janotová, CSc.: Psychotrauma u dětí a dospívajících (4h)

22. - 23. 5. 2009
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.: Logoterapie I. a II. (7h)
PhDr. Slavomil Hubálek: Psychologické aspekty lidské agresivity, příčiny a následky (4h)

16. - 17. 10. 2009
MUDr. Jan Soukup: Motivační rozhovor, Disociace a trauma, Disociace u dětí a diagnostika, EMDR a posttraumatická stresová porucha (4h)
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.: Suicidální chování, Specifika psychoterapie u dětí (3h)
Doc. PhDr. Jana Kocourková: Autodestruktivní projevy a sebepoškozování, Psychoterapeutický proces /přenos, protipřenos, interpretace a vhled/ (4h)

4. – 5. 12. 2009
PhDr. Hana Junová: Skupinová psychoterapie, Podmínky a organizace supervize ve výcviku (4h)
MUDr. Petra Uhlíková: Poruchy příjmu potravy, ADHD, Rizikové faktory v adolescenci, Prevence a léčba (3h)
Mgr. Jana Tomanová: Rodinná terapie, Vícerodinná terapie - výcvik a klinická praxe, kasuistiky (4h)

19. - 20. 3. 2010
Mgr. Michal Vančura: Psychospirituální krize (4h)
Marek Šusta, Ph.D.: Psychopatie a násilné chování, profily sériových vrahů Stres, disociace a neurofyziologické koreláty (3h)
PhDr. Hana Junová: Neverbální techniky (4h)

21. - 22. 5. 2010
PhDr. Michal Kolář: Školní šikana (4h)
PhDr. Michal Šebek, CSc.: Trauma a svědomí (3h)
MUDr. et PhDr. Jan Poněšický: Trauma, neuropsychologie a psychosomatika (4h)

3. – 4. 9. 2010
PhDr. David Kuneš, Ph.D.: Péče odborníků v pomáhajících profesích o vlastní duševní zdraví - Sebeúcta, realistický sebeobraz a sebepoznání (4h)
PhDr. Jana Procházková: Oběť násilí (3h)
PhDr. Václava Probstová, Csc.: Enactment, teorie a praxe (4h)

24. – 25. 9. 2010
MUDr. Mischa Nerad: Léčba obětí organizovaného násilí v Nizozemsku (4h)
MUDr. Jana Poradovská: Závažná traumata v psychiatrické praxi (hospitalizační, ambulantní, konsiliární), a Hypnóza a její využití v psychoterapii traumatu (3h)
PhDr. Martin Kořán, Csc.: Význam psychologické podpory při onkologickém onemocnění (Ca prsu a ablace), a Zkušenosti s poskytováním psychologické péče o oběti povodní a tsunami (4h)

12. – 13. 11. 2010
PhDr. Barbora Janečková, Ph.D.: Trauma a tělo - úvod do problematiky (4h)
PhDr. Lucie Pelková Ph.D.: Katatymně-imaginativní psychoterapie - možnosti a limity, užití v léčbě psychosomatických poruch a v terapii traumatu (3h)
Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.: Etika v psychologické diagnostice a v psychoterapii. Distanční formy psychologické intervence (4h)

14. – 15. 1. 2011
Marek Šusta, Ph.D.: Neurofyziologie násilí a diagnostika. Penologie, její vývoj a transkulturální aspekty (4h)
MUDr. Marie Goldmannová: Lékař tváří v tvář smrti (3h)
MUDr. Josef Marhold: Migrace a traumatizace, zkušenosti z holandské praxe (4h)

25. – 26. 3. 2011
PhDr. Jan Soukup: Procesy změny a práce s motivací. Zkušenosti z práce na oddělení léčby závislostí (4h)
PhDr. Veronika Čermáková: Osobnost psychoterapeuta (3h)
PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, PhD.: Současné projevy agrese - mobbing, kybernšikana, stalking aj. (4h)

13. – 14. 5. 2011
PhDr. Veronika Čermáková: Individuální psychoterapie - od úvodního setkání přes průběh terapie až k jeho ukončování (4h)
PhDr. Olga Bejstová: Balintovské skupiny a případová práce (3h)
Doc. PhDr. Jana Kocourková: Poruchy osobnosti - diagnostika, terapie, kazuistiky (4h)

14. – 15. 10. 2011
PhDr. Michael Šebek, CSc.: Totalitní mysl a totalitní objekt (4h)
MUDr. Vladimír Singer: Péče o přeživší Holocaust v podmínkách psychiatrické ambulance (3h)
PhDr. Marie Hošková: Paměť a nevědomí při zpracování traumatu v psychoterapii (4h)

30. – 31. 3. 2012
PhDr. Alena Paloušová: Výkon psychoterapie - legální x nelegální (vymezení psychoterapie a poradenství, rozdíly, paragrafy...) (4h)
Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.: Posttraumatická stresová porucha (3h)
Doc. PhDr. Jana Kocourková: Dynamická psychoterapie. Neurózy a úzkostné poruchy (diagnostika a léčba) (4h)

11. – 12. 5. 2012
PhDr. Dana Krausová: Existenciální analýza v praxi (4h)
Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.: Psychotrauma a zdraví ve zdravotnictví (4h)
MUDr. Martin Černý: Gestalt psychoterapie - historie, teoretické koncepty, použití v praxi (3h)

12. – 13. 10. 2012
PhDr. Vendula Junková: Rogersovská psychoterapie (4h)
Mgr. Kateřina Durecová: Kognitivně behaviorální terapie (3h)
PhDr. Radim Karpíšek: Integrace v psychoterapii (4h)

9. – 10. 11. 2012
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.: Chronologie psychosociální krizové pomoci (4h)
Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.: Posttraumatický růst (3h)

8. – 9. 3. 2013
Mgr. Marie Zemanová: Trauma a psychosomatika (4h)
PhDr. Václav Mertin: Přínos poradenství k řešení náročných situací (3h)
PhDr. Hana Junová: Skupinová psychoterapie a Začátky samostatné psychoterapeutické práce (4h)

7. – 8. 6. 2013
Mgr. Marie Zemanová: Psychoterapeutický rozhovor s traumatizovaným člověkem + praktické nácviky rozhovorů (4h)
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.: Psychologie oběti aneb zločin očima oběti (3h)
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.: Začínáme s psychoterapií 2. část: Některá úskalí, typické chyby, výzkum, kazuistiky, příklady (4h)

18. – 19. 10. 2013
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.: Duše a její mozek – hledání souvislostí mezi neurobiologií a psychoterapií u závislostí (4h)
MUDr. Dana Janotová, CSc.: Psychotrauma u dětí a dospívajících (3h)
PhDr. Jaroslav Šturma: Jak se rodina vyrovnává s postižením svého dítěte (4h)

6. – 7. 12. 2013
PhDr. Hana Junová: Neverbální komunikace (4h)
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.: Domácí násilí a stalking. Informace o zákonu č. 45/2013 Sb. (zákon o obětech trestných činů) (4h)
PhDr. Blanka Čepická: Zdravotnická profese jako trauma - jak z toho ven (3h)

28. – 29. 3. 2014
PhDr. Ingrid Strobachová: Tělesnost, čas a smrtelnost (4h)
doc. MUDr. Václav Mikota, CSc.: Hraniční a narcistické poruchy (3h)
MUDr. Martin Černý: Viktimizace pacientů s duševním onemocněním (4h)

30. – 31. 5. 2014
Ing. Věra Roubalová: Psychoterapie a psychosociální práce s uprchlíky a oběťmi válečných konfliktů (4h)
MUDr. Miroslav Sekot: Somatizace a somatoformní poruchy, Léčba poruch příjmu potravy, Skupinová psychoterapie v podmínkách psychiatrického lůžkového zařízení (3h)
PhDr. Hana Junová: Etika v psychoterapii(4h)

31. 10. – 1. 11. 2014
PhDr. Jana Procházková: Děti a trauma rozpadu rodiny (4h)
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.: Suicidální chování a sebepoškozování u dětí a dospívajících (3h)
PaedDr. Michael Chytrý: Setkávání s rodinou a páry (psychoterapie a poradenství) (4h)

5. – 6. 12. 2014
MUDr. Petra Uhlíková: Poruchy příjmu potravy u dětí, ADHD a diferenciální diagnostika v dorostové psychiatrii (4h)
Mgr. Jana Tomanová: Rodinná a vícerodinná terapie - výcvik a klinická praxe, kasuistiky (3h)
PhDr. Markéta Rokytová: Neplodnost jako trauma bez jasných hranic (4h)

20. - 21. 2. 2015
Mgr. et Bc. Karel Riegel: Osobnost a psychopatologie - hlubinně orientované přístupy (4h)
Bc. Hana Kudrnovská: Terapie úzkostných poruch (3h)
Mgr. Magda Bartošková: Depresivní poruchy (4h)

24. - 25. 4. 2015
PhDr. Lucie Pelková, PhD.: Katatymně-imaginativní psychoterapie - užití v terapii traumatu, možnosti a limity (4h)
Prim. MUDr. Irena Závadová: Lékař tváří v tvář smrti - Cesta domů (3h)
Pplk doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.: Syndrom vyhoření z pohledu psychiatrie (2h)
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA: Syndrom vyhoření, stres a péče o duševní zdraví (2h)

16. - 17. 10. 2015
PhDr. Michal Kolář: Školní šikana a kyberšikana (4h)
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.: Psychologické aspekty lidské agresivity, příčiny a následky (4h)
MUDr. Robert Kačeňák: Úvod do Krizové intervence: základní postupy (3h)

27. - 28. 11. 2015
Mgr. Helena Klímová:Trauma a společenství - nejnovější práce k tématu (4h)
PhDr. Jiřina Šiklová: Emigrace a imigrace pohledem sociologie (3h)
MUDr. Eduard Rys: Pojďte, pane, budeme si hrát - léčba traumatu u dětí (4h)

29. – 30. 4. 2016
Mgr. Helena Klímová: Sociokulturně historický úvod do práce s traumatem. Trauma od Adama až dodnes (4h)
Mgr. Roman Telerovský: Trauma před Freudem a po něm z pohledu psychoterapeuta (4h)
MUDr. Peter Pöthe: Základní terminologie (4h)

10. – 11. 6. 2016
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.: Stručné uvedení do psychoterapie (4h)
Mgr. Roman Telerovský: Fáze psychoanalytického procesu – rozdíly mezi psychoanalýzou a psychoterapií. Přenos a protipřenos (4h)
PhDr. Hana Junová: Neverbální chování v psychoterapii (4h)

14. – 15. 10. 2016
PhDr. Markéta Kavale: Trauma vetřelce či trauma z vetřelce? (4h)
MUDr. Petr Pothe: Psychotrauma v dětství a dospívání I. (4h)
MUDr. Eduard Rys: Psychotrauma v dětství a dospívání II. (4h)

11. – 12. 11. 2016
Mgr. Kateřina Durecová: Kognitivně behaviorální terapie (4h)
PhDr. Lucie Pelková, PhD.: Katatymně imaginativní psychoterapie a její možnosti užití v léčbě psychosomatických poruch a v terapii traumatu (4h)

7. – 8. 4. 2017
PhDr., JUDr. Stanislava Dudová: Integrace v psychoterapii (4h)
Mgr. Monika Ulrichová Ph.D.: Logoterapie (4h)
PhDr. Dagmar Doubková: Úvod do Gestalt terapeutického přístupu (4h)

26. – 27. 5. 2017
Mgr. Helena Klímová: Úvod z hlediska skupinové analýzy (2h)
Mgr. Michal Osuský, MBA: Psychologie skupin, jejich dynamiky a struktury (2h)
PhDr. Martin Saic: Skupinová práce se sny a protiterapeutické síly ve skupině (4h)
Mgr. Lucie Kašová: Trauma a skupina: Všechno může mít prasklinu (4h)

3. – 4. 11. 2017
PhDr. Michael Šebek, CSc.: Trauma, teorie vztahů a skupinová zkušenost (4h)
PhDr. Jiří Jakubů, PhD.: Úskalí psychoterapeutické práce s traumatem (4h)
PhDr. Martin Saic: Antiskupina z pohledu Bionovy teorie základních předpokladů (4h)

1. – 2. 12. 2017
Mgr. Martin Galbavý: Náhradní rodinná péče, poruchy attachmentu (4h)
PhDr. Jana Procházková: Trauma rozpadu rodiny (4h)
Doc. PhDr. Jana Kocourková: Traumatická zkušenost a její následky (4h)

Termíny 2018

23. - 24. března
27. - 28. dubna
5. - 6. října
23. - 24. listopadu