MOTTO:

„Je čas vytvářet společenskou kulturu pomáhání. Genocidu, která se v minulém století odehrála, nelze vzít zpět a zlo, které s sebou přinesla, je třeba proměňovat v dobro. Proto je nezbytné všechna dostupná zjištění o člověku i všechny prožité zkušenosti použít pro prevenci dalšího zla.“

(Mgr. Helena Klímová: z Preambule Rafael Institutu)KDO JSME

Jsme společenství psychoterapeutů a pracovníků pomáhajících profesí, které spojuje odborný zájem o léčbu a prevenci psychického traumatu. Někteří z nás mají se zvládáním traumatu osobní nebo rodinnou zkušenost a zblízka znají procesy mezigeneračního předávání traumatu, např. z druhé světové války. Uvědomujeme si účinek traumatu přítomný v lidské mysli i po mnoha desetiletích a zabýváme se postupy, jak traumatické řetězce přerušit a najít pro ně v psychice jedince nebo postižené skupiny méně škodlivé místo, pokud se je nedaří přeměnit v prospěšnou zkušenost. Rozhodli jsme se své znalosti a dovednosti o psychologii traumatu poskytovat co nejširšímu okruhu odborné i laické veřejnosti pořádáním různorodých aktivit: komplexního vzdělávacího programu schváleného komisí odborných společností (složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR), publikováním odborných textů a knih, dalšími osvětovými akcemi a také nabídkou odborné terapeutické pomoci. Stručně shrnuto, nabízíme tři hlavní programy:

1. Sebezkušenostní výcvik, vzdělávání a supervize profesionálů, zejména těch, kteří se zabývají či hodlají zabývat lidskými skupinami a psychotraumatem (především následkem skupinového násilí). Pro tyto profesionály realizujeme akreditované výcviky obohacené o tematiku psychotraumatu nebo kursy vytvářené na míru potřebám konkrétní organizace či jednotlivců.

2. Dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu i nad některými občanskými tématy. Jednou měsíčně např. organizujeme přednášky a diskuse, jednou ročně seminář se zahraniční úcastí. Kromě toho také publikujeme a vystupujeme jednotlivě.

3. Psychoterapii traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu, a to psychoterapie individuální nebo s pomocí skupiny – v rámci Rafael Centra. Naše aktivity, prezentované pod "střechou" Rafael Institutu mají již mnohaletou tradici a historii a jsou úzce spojené také s politickým vývojem v naší zemi za posledních třicet let. Připomeňme si zde alespoň některá historická fakta.HISTORIE

Rafael Institut vznikl v roce 2006 z iniciativy pracovní skupiny Rodiny po holocaustu, působící při o.s.Tolerance a občanská společnost. Osobní zkušenost některých z nás - lékařů, psychologů a psychoterapeutů, patřících většinou ke druhé generaci po holocaustu, od roku 1994 zpracovávaná a sdílená v této skupině, jistě byla prvotním impulsem k pozdějšímu založení Institutu. Původně jsme se scházeli jako peer-group a náš skupinový dialog moderovala v letech 1995-2001 britská skupinová psychoanalytička Irene Bloomfield, doprovázená svou britskou kolegyní Gaby Glassman. (Název Rafael Institut jsme zvolili v návaznosti na londýnské psychoterapeutické zařízení Rafael Centre, které založila a provozovala právě Irene Bloomfield.) V roce 1997 jsme otevřeli psychoterapeutickou skupinu pro neprofesionály, jejímž smyslem bylo pomáhat lidem, kteří si přáli se s osobními následky holokaustu lépe vnitřně vyrovnat. Její "dceřinné" skupiny, které jsou trvale otevřeny dalším zájemcům, úspěšně pokračují dodnes.

Po smrti Irene Bloomfield založili její žáci také Výbor pro péči o Prix Irene, ten pak na její památku a v duchu jejího celoživotního étosu každoročně od r. 2003 uděluje cenu jedinci, kterému se podařilo "vytvořit či upevnit mír mezi lidskými skupinami". Náš Institut se při této příležitosti každoročně podílí na organizaci doprovodného odborného semináře s mezinárodní úcastí. Trvalým záznamem této práce jsou sborníky přednášek a textů v češtině a v angličtině.

Postupem času náš Institut rozšířoval svoji pozornost z tématu holocaustu také na zkušenost migrantů, uprchlíků, obětí etnického násilí a příslušníků pronásledovaných menšin, s nimiž jsem se v ČR začali seznamovat a hledat spolupráci.

Jsme hrdí na to, že Rafael Institut má ještě starší rodokmen, který se počíná uvnitř Charty 77, a sice vznikem jejího Výboru proti rasismu, antisemitismu a xenofobii. Chartisté, kteří byli jeho členy, založili po uzavření Charty 77 Nadaci Tolerance (1992), později vedenou jako o. s. Tolerance a občanská společnost. Étos našeho Institutu je proto přinejmenším zčásti spojený s odkazem Charty 77, který dodnes považujeme za živý a aktuální.

Organizační struktura

rada.png

Správní rada Rafael Institutu


In memoriam


Organizační a administrativní podpora Rafael InstitutuZákladní dokumenty

Preambule

Stanovy